Skip to Content

Okända vattenkällor?

I samband med den inventering och kartläggning av forn- och kulturminnen som jag håller på med på lediga stunder har jag bland annat påträffat två vattenkällor utöver de som är kända genom Länsstyrelsens källregister. Den källa, som jag i brist på korrekt namn tills vidare kallar Täppankällan ligger…

…nära Väckelsångs samhälle, uppskattningsvis ca 80 m öster om banvallen, ca 100 m norr om gruppbostaden Täppan samt intill och väster om en stenmur, i ett tätt snår av huvudsakligen yngre lövträd.

Källa Hagen.jpg

Den andra källan, "Källa Lidhemsvägen", ligger ca 425 m sydväst om Knapagårdens huvudbyggnad, ca 125 m sydsydväst om Lidhemsvägen (västnordväst-östsydöst) och intill en bergkant/hyggeskant.

Källa Lidhemsvägen.jpg

Om du vet vad någon av dem kallas eller på vems mark de ligger – hör av dig till undertecknad, tel 0470-33160.
Lars-Erik Englund